تأثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید بر سطوح پلاسمایی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان چاق مبتلا به بیماری کبد چرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق تعیین تأثیر 12 هفته تمرین اینتروال شدید بر سطوح پلاسمایی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت­به­انسولین مردان چاق مبتلا به کبد چرب با محدوده سنی 20 تا 35 سال بود.
روش‌شناسی: آزمودنی­های این تحقیق،‌ شامل 38 مرد چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی با میانگین سن 2/6±5/28 سال، وزن 8/11±4/95 کیلوگرم و  قد 7/14±6/178 سانتی­متر بودند که به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (18=n) و کنترل (20=n) تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه تجربی به مدت سه ماه (36 جلسه) و هر هفته سه جلسه به تمرینات اینتروال شدید پرداختند. شدت تمرین در جلسه اول با 90% برون­ده توان اوج، شروع و در جلسه آخر با شدت 115% برون­ده توان اوج، پایان یافت. پروتکل تمرینی شامل حداکثر 10 تکرار 60 ثانیه­ای پدال زدن بر روی چرخ کارسنج با استراحت فعال 60 ثانیه­ای بین تکرارها  با شدت 15% برون­ده توان اوج بود. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده­ها به­وسیله آزمون K-s، برای تعیین معنی­دار بودن تفاوت بین میانگین­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون از آزمون t وابسته استفاده گردید (05/0≥p).
یافته‌ها: یافته­های تحقیق نشان داد پس از 12 هفته تمرین اینتروال شدید، سطوح لپتین در مردان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی کاهش معنی­داری داشته است ؛ هم­چنین، در شاخص مقاومت­به­انسولین نیز کاهش معنی­دار مشاهده شد. این در حالی است که بین سطوح آدیپونکتین آزمودنی­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون افزایش معنی­دار دیده شد (05/0≥p).
نتیجه‌گیری: به­طور کلی می­توان نتیجه گرفت که 12 هفته تمرین اینتروال شدید می­تواند سطوح لپتین، آدیپونکتین و مقاومت­به­انسولین مردان چاق مبتلا به کبد چرب را تغییر داده و همراه با کاهش وزن و شاخص توده بدن، موجب بهبود عارضه در آنان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 12 weeks high intensity interval training on plasma Adiponectin, Leptin and insulin resistance in obese males with non-alcoholic fatty liver

نویسنده [English]

  • Reza Rezaee Shirazi
Assistant Professor, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch
چکیده [English]

Aim: The main objective of the study was to consider the impact of 12 weeks high intensity interval training on plasma Adiponectin, Leptin and insulin resistance in 20-35 years old obese males with non-alcoholic fatty liver.
Method: In this study researchers used of thirty eight participants with means of age 28.5±6.2 yrs, weight 95.4±11.8 kg and height 178.6±14.7 cm were randomly divided  into two groups including experimental (N=18) and control (N=20) groups. The experimental group performed high intensity interval training for 36 sessions and 3 days per week. Intensity of training in the first session was determined with 90% of peak power output in subjects and 115% of peak power output in last session. The protocol training was 10 sets of 60 seconds repetitions of pedaling a bicycle ergometer with 60 seconds rest to 15% peak power output during exercise. Once normal distribution of collected data has been analyzed by K-S test, the pre and post mean difference significant has been analyzed by using t-paired test (p≤0.05).
Results: After 12 weeks high intensity interval training in obese males with fatty liver, the results have shown a significant decrease in Leptin level, and a significant decrease in Insulin resistance level (p<0.05). However, the Adiponectin level had shown a significant increase between pre-test and post-test (p≤0.05).
Conclusion: : Finally, the results have shown that12 weeks high intensity interval training in obese males with fatty liver could change Adiponectin, Leptin and Insulin resistance levels. Also, any decrease in body mass index and weight, resulted in disorder improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training
  • Body Mass Index
  • Non-alcoholic Fatty Liver
  • Obesity