آثار زمان برگزاری مسابقه در روز بر میزان هماچوری، پروتئینوری و بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین اثر زمان برگزاری مسابقه کونگ‌فو در روز بر  میزان هماچوری ، پروتئینوری و زمان بازگشت به حالت اولیه در مردان کونگ‌فو کار بود.
روش‌شناسی: بدین منظور 28 نفر از مردان کونگ‌فو کار با سابقه 8 سال تمرین به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه صبح و عصر قرار گرفتند. از هر دو گروه 30دقیقه قبل از مسابقه ،60دقیقه،8 و24 ساعت بعد از مسابقه با استفاده از نوار آنالیز ادراری جهت اندازه‌گیری هماچوری و پروتئینوری، نمونه‌های ادراری گرفته شد. جهت تعیین تفاوت بین متغیرها از روش‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر،t- همبسته وt- مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میزان هماچوری در دو نوبت صبح و عصر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان داد که تنها بین میزان پروتئینوری دو گروه صبح و عصر در زمان 8ساعت بازگشت به حالت اولیه تفاوت وجود دارد(05/0>P) و در زمان‌های60دقیقه، 8 و24 ساعت بازگشت به حالت اولیه در میزان هماچوری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که زمان ریکاوری، هماچوری و پروتئینوری در نوبت عصر سریع‌تر از نوبت صبح اتفاق می‌افتد و در نتیجه انجام مسابقات در نوبت صبح به استراتژیهای کارآمد ریکاوری نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of time of competition on proteinuria, hematuria and recovery in men Kong Fu players

نویسندگان [English]

  • Amir Abas Monazzami 1
  • Zinab Mohammadi 2
  • Rahman Soori 3
1 Assistace professor, Razi University
2 MSc in Exercise Physiology
3 Associate professor, University of Tehran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the effects of  time of  competition  on  proteinuria , hematuria and recovery in men Kung fu players.
Method: 28 men Kung fu players with at least 8 years of practice experience were selected and classified in two groups, randomly. Urine samples were taken 30 minutes before the competition, 60 minutes, 8 and 24 hours after competition from both groups. Dipsticks and total pro urine/CSF techniques were used for analyzing hematuria and proteinuria. To determine the difference between variables , one-way analysis of variance with repeated measures, paired t-test and independent t-test at the level of PResults: Results showed that there was no significant difference in Hematuria in the morning and evening Samples. The results also showed that there  wes significant difference only in Proteinuria between two groups at 8 hours after competition (P<0.05) and there was no significant differencein Hematuria at times of 60 minutes, 8 and 24 hours after competition.
Conclusion: Results showed that the time of recovery for Hematuria and Proteinuria is achieved faster in the evening than in the morning. As a result, playing matches in the morning requires efficient recovery strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proteinuria
  • Hematuria
  • recovery
  • Kung Fu Competition