نوع مقاله : مقاله مروری Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار فیزیولوزی ورزشی دانشکده ادبیات، گروه علوم ورزشی دانشگاه هرمزگان ، بندرعباس، ایران گیلان

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

10.22124/jme.2024.26300.341

چکیده

مقدمه و هدف: بسیاری از بیماری‌ها سبب کاهش چگالی عروق کوچک در عضلات اسکلتی می‌شوند و تعیین کمّی اندازه اثر تمرینات ورزشی بر نسبت مویرگ به تار عضلانی می‌تواند در دقیق‌سازی نسخه‌های ورزشی ویژه افراد مستعد، کاربردی باشد.

مواد و روش‌ها: جستجو برای مقالات انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی وب آو ساینس، اسکوپوس و پابمد بدون محدود کردن سال انتشار تا فوریه سال 2023 انجام شد. اندازه اثر تفاوت(WMD) با فاصله اطمینان 95 % با استفاده از مدل اثر تصادفی انجام شد. همبستگی بین متغیرها با استفاده از فرارگرسیون مدل اثرات ثابت بررسی شد.

یافته‌ها: اندازه اثر کلی مستخرج از 308 آزمودنی مورد شمول در 22 مداخله تمرین ورزشی، برابر با 21/0 (26/0 تا 17/0 95% CI:) به دست آمد (014/0=p، 16/44=I2). طبق نتایج فرارگرسیون مدل اثرات لحظه‌ای بین مقدار تغییرات نسبت مویرگ به تار عضلانی آزمودنی‌های مورد شمول در مداخلات مختلف با سن آنها همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد (92/0=p، 00/0=r و 099/0=z). این اندازه اثر در تحقیقات دارای مدت تمرین کمتر از هشت هفته (3=n) برابر با 18/0، در تحقیقات دارای مدت هشت هفته (7=n) برابر با 22/0 و در تحقیقات دارای بیش از هشت هفته (12=n) برابر 22/0 بود (001/0=p، 68/9=Z). همچنین اندازه اثر تمرینات ورزشی HIIT و هوازی شدید (239/0=MD) از اندازه اثر مستخرج برای تمرینات MICT و هوازی (206/0=MD) بیشتر بود (001/0=p، 73/9=Z).

نتیجه‌گیری: اثرات تمرین ورزشی بر چگالی عروق عضلات در بیماران مستعد در هر سنی روی می‌دهد و برای افزایش اثرات تمرین حتما باید بر تمرینات طولانی مدت و دارای شدت بالاتر تمرکز شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Exercise Training on Capillary to Myofiber Ratio in Patients at Higher Risk of Microvascular Rarefaction: A Meta-Analysis Study

نویسندگان [English]

  • Karim Azali Alamdari 1
  • babak Ebadi Shirmard 2
  • Hadi Rohani 3

1 Associate Professor of Azarbaijan Shahid Madani University

2 Assistance professor, Department of Sport Sciences, Faculty of humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

3 3. Associate Professor, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: Many diseases cause skeletal muscle microvascular rarefaction (MR) and the quantitative determination of the effect size (ES) of exercise training on skeletal muscle capillary to fiber ratio (C/F) can be useful in refining exercise prescriptions for susceptible population. The aim of the present study was to determine the average ES of exercise training on skeletal muscle C/f in patients disposed to MR.

Materials and Methods: A search for English articles was conducted in Web of Science, Scopus, and PubMed databases without limiting the year of publication until February 2023. Weighted mean difference (WMD) with 95% confidence intervals was calculated using random effect model. Correlation between variables was investigated using fixed effects model meta-regression.

Results: A summary ES achieved as WMD=0.21 (95% CI: 0.17 to 0.26) from the results of 308 subjects, included in 22 exercise training interventions (p=0.014, I2=44.16). No correlations were observed in between the changes in C/F and the age of subjects included in each intervention based on action of the moment’s meta-regression model (r=-0.00, p=0.92, z=0.099). Among the exercise duration categories, interventions less than 8 weeks (n=3) had the least ES on C/F (WMD=0.18), while a WMD of 0.22 were determined for both of interventions with 8 weeks (n=7) and more than 8 weeks duration (n=12) categories (z=9.68, p=0.001). Moreover, interventions in HIIT and intensive aerobic exercise training category had greater ES (WMD=0.23) compared to MICT and aerobic exercise training (WMD= 020) interventions (z=9.73, p=0.001).

=

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise Training
  • Capillary Density
  • Meta-Analysis