استرس محیطی در ورزش
تأثیر شبیه‌سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن، بر کاردیومیوپاتی و آنزیم‌های کبدی موش های صحرایی دیابتی نوع دو

مهدی فراموشی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24199.288

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن بر میزان کاردیومیوپاتی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو و تأثیر هم‌زمان آن‌ها بر آنزیم‌های کبدی بود. روش‌ها: بدین منظور تعداد 40 سر موش صحرایی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع دو استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg37 تزریق شد. گروه‌ ارتفاع ...  بیشتر

اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق

زهرا رستمی هشجین؛ رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ وحید ساری صراف

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22124/jme.2019.3568

چکیده
  هدف:  آیریزین، یکی از عواملی است که آثار مفید فعالیت ورزشی بر تغییر بافت آدیپوز، پروتئین جفت نشده1 (UCP1) و متابولیسم را میانجی­گری می­کند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل­یاری زردچوبه بر مقادیر آیریزین، UCP1 و ترکیب بدن در زنان چاق بود. روش‌شناسی: سی زن چاق (kg.m2 78/1± 08/33 BMI=) با دامنه سنی ...  بیشتر