مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I
آثار دو پروتکل تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح NF-kB و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

حمیرا نیک سرشت؛ ,وحید تادیبی؛ ناصر بهپور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22124/jme.2020.15970.186

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی آثار هشت هفته تمرین هوازی یا مقاومتی بر سطوح سرمی NF-kB، نیم‌رخ چربی، قند خون ناشتا و شاخص مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دوم بود. روش: آزمودنی‌ها 45 زن داوطلب دچار دیابت نوع دوم بودند که به‌طور تصادفی به سه گروه 15 نفره هوازی، مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین‌ها به‌مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I
تاثیر مصرف مکمل ال آرژنین برمتابولیسم چربی و کربوهیدرات حین فعالیت تناوبی با شدت بالا در افراد دارای اضافه وزن

مینو باسامی؛ بانیپال تاتارو؛ سجاد احمدی زاد

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 105-116

https://doi.org/10.22124/jme.2020.14066.165

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر طراحی گردید تا تاثیر مصرف مکمل ال-آرژنین بر متابولیسم چربی و کربوهیدرات حین فعالیت تناوبی با شدت بالا در افراد دارای اضافه وزن را بررسی نماید. روش ها: ده دانشجوی پسر دارای اضافه وزن دو جلسه فعالیت تناوبی شامل ۱۰ تناوب سه دقیقه ای شامل یک دقیقه دویدن با شدت ۱۰۰ درصد VO2max و دو دقیقه ریکاوری فعال با شدت ۴۰ درصد VO2max را با و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I
اثر تمرین مقاومتی با باند کشی بر سطوح میوستاتین و فولیستاتین در زنان سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک

نگین کاظمی پور؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22124/jme.2020.16235.191

چکیده
  هدف: میوستاتین و مهار کننده آن فولیستاتین ، عواملی هستند که می توانند به طور بالقوه بیولوژی سالمندی از جمله توده عضلانی را تعدیل نمایند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند‌ کشی بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین در زنان سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک‌ (OSO) بود. روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده ‌(RCT) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I
اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر بیان ژن هیپوکامپی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و گیرنده تیروزین کیناز B در موش های صحرایی مدل دژنراسیون هیپوکامپ

فاطمه اکبری؛ مهرزاد مقدسی؛ سیروس فارسی؛ محمد امین عدالت منش

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 137-147

https://doi.org/10.22124/jme.2020.15180.172

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر بیان ژن هیپوکامپی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز و گیرنده تیروزین کیناز B در موش های صحرایی آلزایمری شده با نوروتوکسین تری‮متیل‮تین انجام شد.‬‬‬‬‬‬ در این مطالعه 24 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد اسپراگ داولی با سن هشت هفته با تزریق درون صفاقی mg/kg 8، سم تری‮متیل‮تین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I
تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح مارکرهای آپوپتوز قلبی رت‌های دیابتی

حمیده منتظری طالقانی؛ نادر شاکری؛ خسرو ابراهیم؛ رحمان سوری؛ ماندانا غلامی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 149-161

https://doi.org/10.22124/jme.2020.15392.177

چکیده
  هدف: علت عمده مرگ‌ومیر مربوط به دیابت، بیماریهای قلبی عروقی است که در این فرآیند آپوپتوز نقش عمده ای ایفا می کند. با توجه به اینکه فعالیت بدنی میتواند از قلب در برابر آسیب های ناشی از آپوپتوز حفاظت کند، این مطالعه اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر مارکرهای آپوپتوز سلول های قلب رت های دیابتی شده را مورد بررسی قرار داده است.روش کار: 20 سر رت صحرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I
تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آلانین‌آمینوترانسفراز کبدی در مردان چاق کم تحرک

حسن نقی زاده؛ کمال عزیزبیگی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22124/jme.2020.8548.91

چکیده
  هدف: چاقی به عنوان یک شاخص سیستمیک التهابی زمینه ساز بیماری‌های مختلف شناخته شده است. هدف تحقیق حاضر، تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی آنزیم‌های‌ آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آلانین آمینوترانسفراز کبدی در مردان چاق کم تحرک بود. روش شناسی: 40 مرد چاق کم‌تحرک (kg.m2 94/2±07/31 BMI=) با دامنه سنی 30 تا 45 سال به ...  بیشتر