مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I تمرینات مقاومتی و هوازی
تأثیر سه برنامه تمرین خانگی بر وضعیت متابولیک و درصد چربی در زنان مبتلا به اسکلروزیس چندگانه

فاطمه مهدی پور؛ ارسلان دمیرچی؛ پیام سعیدی؛ عالیا صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25012.309

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر 8 هفته استفاده از سه برنامه ورزشی بر پروفایل قندی و درصد چربی زنان مبتلا به MS بود.روش: این مطالعه تجربی شامل 40 زن مبتلا به MS(سن: 50/3±30/34 سال) بود. شرکت کنندگان به طور تصادفی در چهار گروه (4=N) تمرین هوازی(AT)، تمرین مقاومتی(RT)، تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی(AT+RT) و کنترل قرار گرفتند. RT شامل یک‌سری حرکات با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فعالیت بدنی، کنترل وزن و چاقی
تأثیر شش هفته مصرف مکمل کروم و میان وعده های تمرینی در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

محمد جواد احمدی پنجکی؛ خدیجه ایراندوست؛ رسول صمیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25285.313

چکیده
  مقدمه: بیماری کبد چرب غیرالکلی یکی از بیماری‌های مزمن کبدی است. عدم فعالیت بدنی و کاهش عملکرد دستگاه قلبی-تنفسی با افزایش شدت این بیماری مرتبط است. اصلاح سبک زندگی و افزایش تحرک بدنی در طول روز می‌تواند بر بهبود آن مؤثر باشد. مکمل کروم در بیمارانی که دچار چاقی، دیابت و مقاومت به انسولین هستند، می‌تواند اثرگذار باشد.هدف: از تحقیق حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر ویبریشن کل بدن بر سطوح سرمی فولستاتین و مایواستاتین در زنان یائسه

امیر خسروی؛ وحید ولی‌پور ده‌نو؛ ریما شایان نسب؛ سکینه جعفریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25608.323

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوارض یائسگی که در کاهش کیفیـت زنــدگی نقش مهمی دارد کاهش تودة بدون چربی بدن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 12 هفته ویبریشن کل بدن بر سطوح سرمی فولستاتین و مایواستاتین در زنان یائسه بود. روش پژوهش: در این مطالعه نیمه‌تجربی 20 زن یائسه با کم کاری تیروئید انتخاب و به دو گروه 10 نفره: کنترل(C) و تمرین ویبریشن کل بدن(V) ...  بیشتر